<

Informacje dla kandydatów z niepełnosprawnością

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków, kandydaci niepełnosprawni i/lub przewlekle chorzy, którzy chcą studiować w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie, podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, co wszyscy inni kandydaci.

Kandydat powinien sam zgłosić ten fakt pisemnie w podaniu rekrutacyjnym, załączając dokument potwierdzający orzeczenie/opinię o stopniu niepełnosprawności i/lub dokumenty medyczne potwierdzające sytuację zdrowotną.

Uczelnia wprowadza konieczność rozmowy kwalifikacyjnej dla osób z niepełnosprawnością zamierzających podjąć studia w WSEWS. Forma rozmowy ustalana jest w sposób indywidualny. Na podstawie szczegółowej rozmowy z kandydatem oraz dostarczonej przez niego aktualnej dokumentacji potwierdzającej specyfikę niepełnosprawności, ustalana jest forma wsparcia w procesie studiowania oraz wybór specjalności.

 

UDOGODNIENIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Mając na uwadze potrzeby kandydatów oraz studentów z niepełnosprawnością Uczelnia wprowadziła szereg udogodnień, które mają na celu wspomaganie ich funkcjonowania w WSEWS. 

Budynek, w którym mieści się siedziba Uczelni posiada udogodnienia architektoniczne w postaci m.in. wind, szerokich korytarzy itd. 

Czytelnia Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością poprzez:

 • stworzenie stanowiska umożliwiającego korzystanie osobom poruszającym się na wózkach,
 • stanowisko komputerowe wyposażone w klawiaturę oraz myszkę dedykowane osobom 
  z niepełnosprawnościami,
 • różnego rodzaju szkła powiększające.

 Ponadto w swoich zasobach Uczelnia posiada różnego rodzaju sprzęt specjalistyczny dedykowany dla osób z niepełnosprawnością, który jest udostępniany studentom w zależności od potrzeb. 

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Pełnomocnik Rektora ds. Studentów z niepełnosprawnością ustala indywidualne potrzeby kandydata i weryfikuje oraz uzupełnia zasób sprzętu dostępnego na Uczelni. 

 

PROCEDURA REKRUTACYJNA:

1. Kandydat zobowiązany jest do spełnienia następujących wymagań:   

 • złożyć podanie o przyjęcie w wersji elektronicznej (do podania należy dołączyć skan zdjęcia głowy i górnej część barków na jasnym tle,  w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, w formacie JPG), 
 • złożyć kopię świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie nowej matury lub świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie starej matury, świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginały wymienionych dokumentów do wglądu) – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia,  
 • złożyć kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz suplementu  do dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia (oryginały wymienionych dokumentów  do wglądu),  
 • złożyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów o charakterze sportowym, 
 • podpisać umowę o studiowanie, 
 • podpisać deklarację – zobowiązanie do wnoszenia opłat wg wybranego wariantu płatności,  
 • złożyć potwierdzenie wpłaty za czesne – zgodnie z deklaracją,  
 • jedną kolorową fotografię w formacje legitymacyjnym,  
 • wykazać się znajomością języka polskiego w stopniu komunikatywnym (dotyczy obcokrajowców),  
 • okazać dowód osobisty lub inny dokumentu tożsamości.   

2. W toku rekrutacji kandydaci z orzeczeniem o niepełnosprawności uczestniczą w rozmowie kwalifikacyjnej z uczelnianą Komisją ds. studentów z niepełnosprawnością.                  

PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ: 

mgr Jarosław Płusa

(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności