<

Kształcenie na odległość

 Z uwagi na praktyczny profil Uczelni Władze zdecydowanie preferują stacjonarną formę odbywania studiów. Jednakże zdalne nauczanie studentów WSEWS jest realizowane ze względu na: konieczność rozszerzenia aktualnie wdrożonej formuły nowoczesnego nauczania tj. najróżniejszych metod i sposobów nauczania/studiowania zdalnego zgodnie z panującymi powszechnie trendami oraz potrzebę ustawicznego wzbogacania oferty dydaktyki w trybie zdalnym.  

Sportowcy zawodowi, a wśród nich także wybitne osobistości polskiego sportu, którzy są aktualnymi studentami, korzystają z tej właśnie formy studiów - z zastosowaniem metod zdalnego nauczania. Ich oczekiwania są dla nas wyzwaniem do poszukiwań i wprowadzania w życie różnych metod studiowania bez obowiązku nieustannej obecności na zajęciach.  

Czas pandemii COVID-19, który wymusił poszukiwania różnych sposobów nauki zdalnej, umiędzynarodowienie procesu nauczania i rozszerzenie oferty edukacyjnej (wprowadzenie zdalnych wykładów z zagranicznymi specjalistami i ekspertami).   

Zajęcia praktyczne, warsztaty, praktyki pedagogiczne i sportowe obozy letnie i zimowe niezwykle trudno jest zrealizować na odległość. Mimo wszystko Uczelnia opracowała autorski sposób zrealizowania celów dydaktycznych bez konieczności uczestnictwa w zajęciach stacjonarnie.    

W odniesieniu do zajęć z przedmiotów teoretycznych stosujemy testy dostępne na platformie egzaminacyjnej, o czym szerzej w innych częściach raportu samooceny. W przygotowaniu do zaliczeń i egzaminów studenci korzystają z workbook’ów przedmiotowych, a także z konsultacji z wykładowcami prowadzonych za pomocą aplikacji MS Teams dostępnej dla wszystkich pracowników i studentów Uczelni. Każdy nauczyciel akademicki ma wyznaczony stały dyżur.  W procesie nauczania w systemie zdalnym stosuje się zaliczenie w formie pracy pisemnej, której tematyka ustalana jest indywidualnie ze studentem.  

W odniesieniu do zajęć praktycznych istnieje możliwość zaliczania praktycznego poprzez filmy nagrane przez studentów, które pokazują wybrane elementy sprawnościowe z poszczególnych dyscyplin, ustalane wcześniej z nauczycielem akademickim odpowiedzialnym za dany przedmiot praktyczny.   

Praktyki pedagogiczne i sportowe można odbywać – po wcześniejszym ustaleniu z opiekunem praktyk – w pobliżu miejsca zamieszkania lub czasowego pobytu. Okazuje się, że jest to duże udogodnienie dla studentów, szczególnie dla zawodowych sportowców, ale też dla osób przebywających za granicą. 

Realizowane w programie Uczelni formy wyjazdowe – obóz letni, obóz zimowy i obóz wędrowny – możliwe są również do zaliczenia w sposób seminaryjny w kontakcie z wyznaczonymi przez Uczelnię nauczycielami akademickim odpowiedzialnym za organizacje i przeprowadzenia poszczególnych form. Autorski sposób zaliczania programowych form wyjazdowych Uczelnia traktuje jako niezmiernie ważny w procesie indywidualizacji studiów szczególnie dla sportowców.   

Zdalne nauczanie, także sprawdzanie efektów uczenia się, jest niemal od początku istnienia Uczelni wpisane w nasz sposób organizacji studiów, szczególnie ze względu na znaczącą liczbę studentów uprawiających sport zawodowo. Dotyczy to również studentów wybitnie zdolnych, chcących przyspieszyć tok studiów.   

(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności