<

dr hab. Jerzy Telak, prof. WSEWS

Prorektor ds. rozwoju naukowego

Wykształcenie: 2017, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie; 2013, WSPol doktor w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie (specjalność bezpieczeństwo); 2006-2009, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Międzynarodowe studia doktoranckie; 2020-2022, Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w Warszawie, studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwo wewnętrzne; 2006-2008, IOiZP ORGMASZ, studia podyplomowe w zakresie analityk zarządzania; 2005-2006, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie studia podyplomowe w zakresie zarządzania w stanach zagrożeń; 2005, Akademia Obrony Narodowej, Wyższy kurs obronny; 1991-1992, Uniwersytet Warszawski, studia podyplomowe w zakresie administracji; 1989-1990, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia podyplomowe w zakresie technologii nauczania; 1983-1986, Akademia Spraw Wewnętrznych, Wydział Politologii, studia magisterskie; 1979, uprawnienia budowlane z zakresie instalacji sanitarnych i centralnego ogrzewania; instructor International Live Saving Federation, instruktor wykładowca WOPR, instruktor w zakresie ratownictwa wodnego, starszy ratownik WOPR, ratownik wodny; instruktor sportów motorowodnych i narciarstwa wodnego, motorowodny sternik morski, stermotorzysta żeglugi śródlądowej; instruktor pływania; instruktor strzelectwa sportowego.

Doświadczenie zawodowe: od 2019, Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w Warszawie, prof. uczelni, od 2020 prorektor ds. rozwoju naukowego, pełnomocnik Rektora ds. współpracy międzynarodowej z krajami spoza Unii Europejskiej, przewodniczący komisji ds. naukowych; 2017-2019, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, Instytut Bezpieczeństwa, kierownik Katedry Logistyki, profesor nadzwyczajny; 2016, Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності), ekspert; 2013-2017, SGSP, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, Zakład Społecznych Problemów Bezpieczeństwa Krajowego i Międzynarodowego, adiunkt; 2006-2014, Wodne Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe, Zarząd Główny, prezes; 1979-2006, Służba w formacjach policyjnych (w tym: 2005, Szkoła Policji w Słupsku, zastępca komendanta ds. dydaktycznych; 1990-2005, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Zakład Prewencji, Zakład Taktyki i Technik Interwencji, Zakład Służby Prewencyjnej, kierownik; 1989-1990, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Toruniu, Wydział Szkolenia, naczelnik); 1974-1979, Wrocławskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych INSTAL, kierownik, majster, technik budowy.

Działalność organizacyjna: 2003-2015, International Live Saving Federation, delegate General Assembly; 2003-2015, International Live Saving Federation of Europe, vice-president; 2001-2015, ILS Federation of Europe, delegate General Assembly, member Board of Directors; 2012-2014, Rada ds. Ratownictwa Górskiego i Wodnego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych, członek; 2008-2012, Rada ds. Ratownictwa Górskiego i Wodnego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, członek; 2012-2014, Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego, członek, przedstawiciel Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego; 2016, Towarzystwo Naukowe „Bezpieczeństwo i Ratownictwo” w Warszawie, prezes zarządu; 2001-2014, WOPR, Zarząd Główny, prezes; 1998-2001, WOPR, Zarząd Główny, wiceprezes; 1999-2000, WOPR Województwa Mazowieckiego, wiceprezes Zarządu; 1995-1998, Stołeczne Wojewódzkie WOPR, członek Prezydium Zarządu; 1999-2000, Legionowski WOPR, wiceprezes Zarządu; 1995-1999, Oddział Legionowo-Nieporęt WOPR, wiceprezes Zarządu; 1990-1995, drużyna WOPR w Legionowie, zastępca kierownika, członek; 1985-1990, Stołeczne Wojewódzkie WOPR w Warszawie, członek; 2004, Mistrzostwa Europy Juniorów w Ratownictwie Wodnym, główny organizator; nadzór organizacyjny – 2000-2013, Mistrzostw Polski w Ratownictwie Wodnym; 2005-2013 cyklu zawodów sportowych „Grand Prix Polski” w Ratownictwie Wodnym; 2005-2013, Zimowe Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Wodnym, Mistrzostwa NIVEA Ratowników WOPR; 2008-2012, zawody sportowe o „Puchar Polski” w Ratownictwie Wodnym, organizacja; 2013-2015 Rada Naukowa WOPR, członek; Rada Naukowa Słupskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego od 2015 członek.

Autor: 5. monografii naukowych, redaktor lub współredaktor naukowy 11. monografii, podręcznika dla studentów, ok. 150. artykułów naukowych i popularno-naukowych; kierownik, wnioskodawca i wykonawca 14. projektów badawczych i rozwojowych; czynny uczestnik (referent) ok. 60. tematycznych konferencji naukowych; przewodniczący, wiceprzewodniczący, członek komitetów naukowych i organizacyjnych kilkudziesięciu międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych.

Komitety redakcyjne i rady naukowe czasopism: „Edukacja, Wychowanie, Sport”, od 2020 r., Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie, członek Zespołu Redakcyjnego; „Pomorskie Forum Bezpieczeństwa”, od 2019 r., Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, członek Rady Naukowej; „Kwartalnik policyjny”, od 2016-2018, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, członek Rady Naukowej; Strona internetowa Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, www.wopr.pl, 2004-2014, redaktor naczelny; strona internetowa „Ratownictwo wodne”, www.wopr.pl, 2014-2019, redaktor naczelny.

Wykładane przedmioty (2013-2022): Bezpieczeństwo społeczne, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Formacje policyjne, Historia bezpieczeństwa, Metodologia badań naukowych, Negocjacje i mediacje w bezpieczeństwie i administracji, Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, Ochrona własności intelektualnej, Organizacje pozarządowe w ochronie ludności, Planowanie cywilne i obronne, Polityka i zarządzanie bezpieczeństwem cywilnym, Prawo własności intelektualnej, Propedeutyka bezpieczeństwa cywilnego, Procedury reagowania kryzysowego, Podstawy logistyki, Polityka transportowa Polski i Unii Europejskiej, Pozarządowe formy bezpieczeństwa, Prewencja i profilaktyka w bezpieczeństwie i ratownictwie, System ratownictwa i komunikacji w sytuacjach kryzysowych, Wprowadzenie do logistyki, Zamówienia publiczne w logistyce.

Międzynarodowe i krajowe konferencje naukowe, tematyczne (ok. 60 referatów) i udział w ponad 50, w tym w komitetach naukowych i organizacyjnych. Staże naukowe: Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia we Lwowie, zagraniczny staż naukowy 1.09-30.11.2016 r.; Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, krajowy staż naukowo-dydaktyczny, kwiecień – maj 2017 r. Ekspertyzy, opracowania na zamówienie (3): Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia we Lwowie, Warszawskie Centrum Edukacyjne „Matel Service” w WarszawieZespoły eksperckie: Zespół Ekspertów Programowych, Warszawskie Centrum Edukacyjne „Matel Service”, 2013-2016, przewodniczący; Ekspert do spraw rozwoju ratownictwa wodno-nurkowego, 2017 r., Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia we Lwowie. 

Promotor: 3 doktorantów i pomocniczy 2 doktoratów, ok. 130. prac magisterskich, licencjackich i dyplomowych. Recenzent: 2. rozpraw doktorskich i projektu naukowego, ponad 30. publikacji naukowych oraz ponad 200 prac dyplomowych. Projekty badawcze i rozwojowe (14), kierownik, ekspert, wykonawca. Recenzje rozpraw doktorskich: Uniwersytet Szczeciński, Wydziału Nauk o Ziemi, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Szczecin 2019 r.; Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, R. Matuszkiewicz, Warszawa 2018 r. Recenzje publikacji (ponad 30) dla wydawnictw: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego, Gdynia; Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy, Józefów. Lotnicza Akademia Wojskowa, Dęblin; Dom Wydawniczy i Handlowy ELIPSA, Warszawa; Wyższa Szkoła Policji, Szczytno; „Securitologia”, Collegium Civitas i European Association for Security, Warszawa; Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, Gdańsk; „Zeszyty Naukowe Lotniczej Akademii Wojskowej”, Lotnicza Akademia Wojskowa, Dęblin; Uniwersytet Szczeciński, Szczecin; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum, Bydgoszcz; „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej”, Warszawa; „Kwartalnik policyjny”, Centrum Szkolenia Policji, Legionowo; Kociewskie WOPR, Skarszewy. Recenzje prac dyplomowych (ponad 200): Szkoła Głównej Służby Pożarniczej, Społeczna Akademia Nauk, Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie.

Wyróżnienia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2009), Złoty Krzyż Zasługi (2003), Officer of the Europen Order of Lifesaving, International Life Saving Federation of Europe (2015), Odznaka „Honoris Gratis” miasta Kraków (2011), Verdenstzeichen in Gold Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. (2010), Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” (2002), Złota Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” (2001), Złoty medal „Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju” (1996).

Władze Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie

prof. WSEWS dr Jacek Dembiński

Jego Magnificencja Rektor

prof. WSEWS Marek Rybiński

Kanclerz Uczelni

prof. WSEWS Maciej Słowak

Prorektor ds. rozwoju Uczelni

prof. WSEWS dr Sławomir Wilk

Prorektor ds. wydawnictw

dr hab. Jerzy Telak, prof. WSEWS

Prorektor ds. rozwoju naukowego

mgr Jarosław Płusa

p.o. Prorektora ds. dydaktyki

prof. WSEWS dr Czesława Tukiendorf

Profesor senior

mgr Agnieszka Modzelewska

Dyrektor Instytutu w Warszawie -Dziekan

mgr inż. Sylwia Wielogórska-Kowaluk

Dyrektor Instytutu w Bielsku-Białej - Dziekan

mgr Grażyna Rybińska

Dyrektor Organizacyjny Uczelni
(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności