<

Indywidualny Plan Nauczania

Indywidualny Plan Nauczania - efektywny sposób na połaczenie nauki, pasji i pracy.

Dzięki indywidualnej organizacji studiów w EWS możesz studiować w rytmie odpowiadającym Twoim potrzebom i możliwościom. To Ty uzgadniasz i proponujesz terminy odbywania zajęć, konsultacji, zaliczeń i egzaminów. Studia możesz zakończyć w ciągu trzech lat, ale możesz rozłożyć je w czasie.

Student może się ubiegać o przyznanie Indywidualnego Planu Studiów(IPS) lub Indywidualnego Programu Nauczania (IPN) już od pierwszego dnia studiów. Studia w ramach IPS lub IPN dają szansę wyboru przedmiotów w kolejnych semestrach i latach studiów, uzależniając terminowość zaliczeń semestrów oraz ukończenia Uczelni – od indywidualnych potrzeb i możliwości studenta.

Wysokość opłat za naukę pozostaje bez zmian i jest na poziomie wysokości czesnego na studiach dziennych.

Najważniejsze zasady studiowania w ramach IPS lub IPN:

IPS lub IPN jest przeznaczona głównie dla studentów uprawiających sport wyczynowy.

W wyjątkowych sytuacjach indywidualna organizacja studiów może być przyznana studentom zatrudnionym w zawodach wymagających nienormowanego czasu pracy lub w innej sytuacji uzasadniającej decyzję Dyrektora Instytutu( powód rodzinny, zawodowy, miejsce stałego zamieszkania poza Polską, itp)

IPS lub IPN przyznaje Dyrektor Instytutu na wniosek studenta.

Przedłużenie IPS lub IPN na kolejny rok akademicki jest przyznawane przez Dyrektora Instytutu we wrześniu, na wniosek zainteresowanego studenta.

Studenci, którym przyznane zostało prawo studiowania według IPS lub IPN są zobowiązani do pisemnego zgłoszenia do Pełnomocnika Rektora (w terminie do 15 października) przedmiotów, które zobowiązują się studiować i zaliczyć w trakcie następującego semestru i roku studiów.

Studia odbywane zgodnie z IPS lub IPN są rozłożone w czasie i realizacja poszczególnych treści przedmiotowych jest konsultowana z Pełnomocnikiem Rektora.

Sprawy, których nie uwzględnia regulamin IPS lub IPN są rozpatrywane zgodnie z Regulaminem studiów i Statutem Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie.

Każdy student-sportowiec któremu przyznany zostanie Indywidualna Organizacja Studiów - otrzymuje identyfikator IPS lub IPN, który okazuje na zajęciach lub konsultacjach wykładowcom.

(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności