<

Proces rekrutacyjny

Procedura przyjęcia na studia I stopnia (licencjackie)

Złożenie podania rekrutacyjnego (link poniżej)

Rozmowa kwalifikacyjna i wypełnienie karty kandydata (w dziekanacie podczas rekrutacji).

Punkty przyznawane są za ocenę z wychowania fizycznego i osiągnięcia sportowe.

 

Rekrutacja na nadchodzący rok akademicki trwa od 1 lutego do wyczerpania limitu miejsc.

Wszystkich kandydatów przyjmujemy BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

O przyjęciu na studia decyduje rozmowa kwalifikacyjna.

Uczelnia NIE WYMAGA zdawania BIOLOGII na maturze.

Składanie dokumentów odbywa się w naszych Instytutach:

w Warszawie: pn-pt w godz. 8.00-16.00, oraz w weekendy (prosimy o kontakt telefoniczny 22 300 53 02 w Warszawie ul. Jagiellońska 88 

w Bielsku-Białej: Dziekanat ul. Startowa 29, kontakt telefoniczny: 509 691 484 lub 572 527 555

 • Przyjęcie w poczet studentów następuje po rejestracji i złożeniu ślubowania akademickiego.
 • Kandydaci składają dokumenty 
 • Kandydat po złożeniu kompletu dokumentów oraz po dokonaniu opłaty czesnego otrzymuje informację o przyjęciu.

Niezbędne dokumenty

Kandydaci w trybie postępowania kwalifikacyjnego zobowiązani są do przedłożenia następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia Warszawa-kliknij (mozliwość ściągnięcia i wydrukowania zaraz po wypełnieniu podania elektronicznego )
 • podanie o przyjęcie na studia Bielsko-Biała-kliknij (mozliwość ściągnięcia i wydrukowania zaraz po wypełnieniu podania elektronicznego )
 • złożyć kopię świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie nowej matury lub świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie starej matury, świadectwo ukończenia szkoły średniej(oryginały wymienionych dokumentów do wglądu)
 • złożyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów o charakterze sportowym lub złożyć oświadczenie o stanie własnego zdrowia
 • podpisać umowę o studiowanie
 • podpisać deklarację - zobowiązanie do wnoszenia opłat wg wybranego wariantu płatności
 • złozyć potwierdzenie wpłaty za. czesne- zgodnie z deklaracją
 • złożyć jedną kolorową fotografię w formacie legitymacyjnym a do podania elektronicznego dołączyć skan zdjęcia głowy i górnej części barków na jasnym tle, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, w formacie jpg
 • wykazać się znajomością języka polskiego w stopniu komunikatywnym(dotyczy obcokrajowców)
 • okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (prosimy o nieprzesyłanie skanów tych dokumentów)
 • dokumentację skłądamy w białej kartonowej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem kandydata

 

We wszystkich sprawach rekrutacji prosimy o kontakt telefonczny z Biurem obsługi studenta tel. 22 300 53 02

Skierowanie na badania lekarskie należy pobrać osobiście w dziekanacie lub na prośbę kandydata  wysyłane jest bezpośrednio na e-mail .

Wzór zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do podjęcia studiów na Uczelni o charakterze sportowym(wybierz miasto w którym będziesz studiować). Należy wydrukować i przedłożyć lekarzowi do wypełnienia :

Warszawa -Pobierz zaswiadczenie-lekarskie

Bielsko - Pobierz zaswiadczenie-lekarskie

Kandydaci rekrutujący się na II,III,IV lub V semestr proszeni są o kontakt z Dziekanem i działem finansowym Uczelni w celu ustalenia szczegółów odpłatności za studia. 

Uczelnia nie prowadzi naboru na VI semestr studiów. 

Ważne Informacje:

Proces rekrutacji :

 1. Wypełnij podanie rekrutacyjne Warszawa
 2. Wypełnij podanie rekrutacyjne Bielsko-Biała
 3. Złóż w/w komplet dokumentów, dokonaj opłaty I-szej raty czesnego lub pełnej opłaty za semestr  a zostaniesz  zakwalifikowany na studia
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie, ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa;
2. W sprawie pytań w związku z przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail:do@ews.edu.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji, realizacji zadań, obowiązków i uprawnień wynikających z ustawy prawo o szkolnictwie wyższym;
4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
a)osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
b)podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające);
7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a)przez okres 2 lat po zakończeniu procesu rekrutacji dotyczy  osób które nie zostały przyjęte na studia;  
b)w przypadku przyjęcia na studia zgodnie z tokiem realizacji studiów, 5 lat po zakończeniu studiów, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności