<

Nowa szansa na pracę dla studentów i absolwentów niepełnosprawnych

2023/01/10


Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie wraz ze Stowarzyszeniem zachęca do udziału w pilotażowym projekcie realizowanym w ramach programu "Absolwent", którego celem jest rozwijanie kompetencji oraz aktywizacja na rynku pracy studentow i absolwentów z niepełnosprawnościami.
 

Każdy z uczestników skorzysta z poniższych form wsparcia:

 • indywidualne doradztwo zawodowe – 6 godzin (w tym stworzenie indywidualnego planu działania oraz wytyczenie kierunku szkolenia zawodowego oraz profilu stażu zawodowego),
 • indywidualne poradnictwo zawodowe – 6 godzin,
 • szkolenia interpersonalne – w tym: trening aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacje, motywację do podjęcia i utrzymania zatrudnienia, komunikację interpersonalną, radzenie sobie ze stresem – 10 godzin,
 • szkolenia zawodowe – tematyka dobrana na podstawie spotkań z doradcą zawodowym, uzyskanie zaświadczenia o ukończonym szkoleniu – 20 – 60 godzin,
 • staż zawodowy – 3 miesięczne praktyki w wybranym miejscu pracy.

Korzyści z udziału w projekcie:

 • opracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego i podjęcia zatrudnienia,
 • określenie mocnych stron uczestnika, które pozwolą mu na wybór szkolenia i zawodu zgodnego z jego preferencjami i możliwościami rynku pracy,
 • podniesienie kompetencji w zawodzie, na który jest zapotrzebowanie na rynku pracy,
 • nabycie doświadczenia zawodowego oraz pozyskanie kontaktów z pracodawcami, co ułatwi podjęcie zatrudnienia,
 • możliwość podjęcia zatrudnienia poprzez uczestnictwo w szkoleniu zawodowym i stażu u pracodawcy,
 • stypendium stażowe w wysokości 1500 pln brutto wypłacane przez cały okres stażu,
 • możliwość zwrotu kosztów dojazdu, opieki nad osobą zależną na podstawie przedłożonych dokumentów.

Termin realizacji projektu: 02 – 09.2023r.

Termin rekrutacji: do końca lutego 2023r. (decyduje kolejność zgłoszeń).

Wymagania dotyczące uczestników:

 • miejsce zamieszkania – woj.mazowieckie,
 • status osoby niepełnosprawnej (II lub III grupa inwalidzka),
 • wykształcenie wyższe (max do 5 lat po ukończeniu studiów) lub ostatni rok studiów,
 • pozostawanie bez pracy.

Aby przystąpić do projektu należy:

 • wypełnić oraz podpisać deklarację zgłoszeniową (wzór na stronie Szczegóły projektu i wzór zgłoszenia),
 • dostarczyć kopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności (minimalny termin ważności to 30.06.2023r.)
 • dostarczyć kopię dyplomu lub zaświadczenie o statusie studenta ostatniego roku studiów
 • skan kompletu dokumentów rekrutacyjnych uczestnika, proszę przesyłać na adres mailowy: projekt@stowarzyszenie.edu.pl.

Kontakt dla uczestników w sprawie projektu:Dagmara ZalewskaStowarzyszenie Edukacja i Naukawww.stowarzyszenie.edu.plMail: projekt@stowarzyszenie.edu.plTel. 22 497 57 69

 

Stowarzyszenie Edukacja i Nauka jest organizacją pozarządową, której celem głównym jest wspieranie rozwoju edukacji i nauki w Polsce. Stowarzyszenie podejmuje działania mające na celu wyrównywanie szans w dostępie do wiedzy i kultury oraz aktywizację zawodową osób w różnym wieku i z różnych środowisk, również marginalizowanych. Założeniem Stowarzyszenia Edukacja i Nauka jest realizacja powyższych celów za pomocą nowoczesnych i wysokiej jakości narzędzi. Szczególnym obszarem aktywności Stowarzyszenia Nauka i Edukacja jest wspieranie oraz rozwój kultury, turystyki i sportu jako skutecznych i atrakcyjnych form edukacji.

Pozostałe wpisy

(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności