<

Trener Przygotowania Motorycznego

Uprawnienia Trenerskie:

Jesteś zainteresowany sportem, rekreacją, treningiem personalnym, treningiem motorycznym i chciałbyś pracować w takich dziedzinach jak wychowanie fizyczne, sport wyczynowy, fitness? Jeśli tak, to studia licencjackie i magisterskimi w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie to coś dla Ciebie. 

Unikalny program łączący tytuł magistra Wychowania Fizycznego i dyplom Trenera Przygotowania Motorycznego. Zdobądź kompleksową wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu wychowania fizycznego, fitness, rekreacji sportu wyczynowego. W czasie studiów, nasi studenci mają możliwość zbudowania solidnego warsztatu pedagogicznego, instruktorskiego i trenerskiego w czasie praktyk, stażów i specjalistycznych warsztatów pod kierunkiem wybitnych nauczycieli, wykładowców, instruktorów i trenerów z wieloletnim doświadczeniem w pracy na najwyższym poziomie wyszkolenia.

Kierunek Wychowania Fizycznego połączony ze specjalizacją Instruktora Treningu Personalnego i Trenera Przygotowania Motorycznego oferuje studentom możliwość poznania najnowszych osiągnięć współczesnej nauki i praktycznych rozwiązań w dziedzinie wychowania zdrowotnego, fizycznego oraz sportu dzieci i młodzieży a także sportu wyczynowego. W ciągu kolejnych lat nauki, będziesz miał okazję zbudować solidny fundament teoretyczny w kluczowych dziedzinach anatomii, fizjologii, biomechaniki, antropomotoryki, teorii i metodyki sportu, teorii i metodyki treningu czy wychowania fizycznego i wielu innych a równocześnie nauczyć się zastosowania przyswojonych teorii w praktyce tak aby po uzyskaniu dyplomu śmiało wkroczyć na rynek pracy jako nauczyciel, trener czy manager sportu. 

Nasz interdyscyplinarny model da ci pełne zrozumienie podstaw procesu  treningu sportowego, naboru i selekcji do sportu, od oceny potrzeb, szerokiej gamy testów psychomotorycznych, przez planowanie cykli treningowych, obciążeń treningowych, najskuteczniejszych metod, form i środków treningu, do oceny efektów treningu, walki sportowej i współzawodnictwa, monitorowania stanu wytrenowania czy wreszcie procesów żywienia i odnowy biologicznej dla osiągania zamierzonych celów przygotowania i rezultatów w zawodach.

Praktyki, staże i warsztaty specjalistyczne są kluczowym elementem naszego unikalnego programu specjalizacji Trenera Przygotowania Motorycznego którego celem jest praktyczne przygotowanie naszych absolwentów do natychmiastowego podjęcia pracy zawodowej w wybranej dziedzinach i takich placówkach jak publiczne i prywatne kluby sportowe, szkoły, wyższe uczelnie, prywatne kluby fitness, akademie sportowe, itp.  

Nasz program składa się wykładów, pokazów, seminariów, laboratoriów, warsztatów, praktyk, specjalnych projektów indywidualnych i grupowych, obozów letnich i zimowych, praktycznych ćwiczeń pod kierunkiem wybitnych fachowców, w poszczególnych dziedzinach naukowych, których podstawowym celem jest łączenie zajęć w salach wykładowych ze zdobywaniem bieżących doświadczeń szkoleniowych i warsztatowych od pierwszego semestru studiów. Szczególny nacisk kładziemy na naukę rozwiązywania konkretnych problemów badawczych, pedagogicznych, warsztatowych, trenerskich oraz z zakresu programowania i planowania w wychowaniu fizycznym oraz w sporcie wyczynowym tak aby nasi absolwenci mogli zdobyć kompetencje które wyróżnią ich jako ekspertów w momencie wejścia na rynek pracy. 

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie jest akredytowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do nadawania tytułu magistra wychowania fizycznego oraz krajowych certyfikatów instruktora treningu personalnego i przygotowania motorycznego które zapewniają szeroki wybór miejsc pracy w takich obszarach jak trening personalny, wychowanie fizyczne, rekreacja, turystyka, wychowanie zdrowotne, fitness i sport amatorski i wyczynowy. 

Co Nas Wyróżnia 

  • Elastyczne tryby studiów: stacjonarny, niestacjonarny z opcjami indywidualnej organizacji nauczania dla pracujących i uprawiających sport wyczynowy
  • Nauka w nowoczesnej placówce dydaktyczno-badawczej jaką jest Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie dysponującej własnym centrum treningu motorycznego, centrum diagnostyki sportowej, centrum sportów walki wyposażonymi w sprzęt i aparaturę najwyższej, światowej klasy
  • Ekstensywne i intensywne praktyki oraz staże w prywatnych i publicznych ośrodkach sportu wyczynowego
  • Doskonała kadra pracowników dydaktycznych, naukowych i trenerów klasy mistrzowskiej
  • Od wielu lat Uczelnia zajmuje czołowe miejsca w rankingu ekonomicznych losów absolwentów http://ela.nauka.gov.pl/

Wymagania Programowe 

Program: MGR-TPM: Magister Wychowania Fizycznego z opcją Specjalności Trenera Przygotowania Motorycznego 

Całkowita Liczba Godzin: 323

Liczba Godzin Specjalizacji Trener Przygotowania Motorycznego (zaznaczona na żółto): 108

Student musi ukończyć pięcioletni program edukacyjny składający się z dwóch stopni: trzyletnich studiów licencjackich oraz dwuletnich studiów magisterskich obejmujących łącznie 323godziny kredytowych ECTS podzielonych na przedmioty: (I) kształcenia ogólnego, (II) podstawowe, (III) przedmioty kierunkowe, (IV) przedmioty do wyboru, (V) obozy sportowe, (VI) praktyki nauczycielskie/instruktorskie/trenerskie, oraz kursy fakultatywne w ramach specjalności (VII) instruktora treningu personalnego i (VIII) trenera przygotowania motorycznego.

Podana liczba godzin ECTS dla każdego przedmiotu zawiera zróżnicowaną ilość godzin wykładów i zajęć o charakterze praktycznym specyficznie do wymogów każdego przedmiotu. 

Trzyletnie studia licencjackie kończą się złożeniem i obroną pracy licencjackiej oraz fakultatywnie egzaminem teoretycznym i praktycznym w celu otrzymania dodatkowych uprawnień w postaci certyfikatu Instruktora Treningu Personalnego (ITP) nadanego przez Wyższą Szkołę Edukacja w Sporcie.

Dwuletnie studia magisterskie kończą się złożeniem i obroną pracy magisterskiej oraz fakultatywnie egzaminem teoretycznym i praktycznym w celu otrzymania dodatkowych uprawnień w postaci dyplomu Trenera Przygotowania Motorycznego (TPM) nadanego przez Wyższą Szkołę Edukacja w Sporcie.

(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności