<

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo wewnętrzne” to studia doskonalące, ukierunkowane na specjalistyczne kształcenie w zakresie bezpieczeństwa, w szczególności adresowane do:

-     absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich;
-     pracowników administracji rządowej i samorządowej;
-     pracowników wydziałów lub zespołów zarządzania i reagowania kryzysowego;
-     funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, straży miejskich i innych służb;
-     ratowników;
-     pracowników, członków i działaczy organizacji pozarządowych i podmiotów działających
w zakresie bezpieczeństwa;
-     druhów Ochotniczych Straży Pożarnych;
-     organizatorów form edukacyjnych, sportowych i turystycznych;
-     pracowników oświaty odpowiedzialnych za edukację dla bezpieczeństwa;
-     nauczycieli szkół, w tym o profilu związanym z bezpieczeństwem.

Absolwenci studiów mają możliwość podjęcia pracy w rządowych i samorządowych instytucjach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności oraz w gminnych, powiatowych
i wojewódzkich zespołach reagowania kryzysowego. Studia dają możliwość podniesienia kwalifikacji dla osób zatrudnionych w organizacjach pozarządowych, a także funkcjonariuszy służb mundurowych, których podstawowym obszarem zawodowym jest bezpieczeństwo.

Założeniem studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo wewnętrzne” jest wyposażenie absolwentów w odpowiednią wiedzę, ale również wskazanie na konieczność priorytetowego traktowania problemów obronności i bezpieczeństwa oraz przepisów prawnych, procedur postępowania i algorytmów dla określonych czynności.

W ramach studiów uczestnicy maja możliwość zapoznania się z istotą bezpieczeństwa, bezpieczeństwem w wymiarze globalnych, kontynentalnym, narodowym i lokalnym, zapotrzebowaniem na poczucie bezpieczeństwa, założeniami strategii bezpieczeństwa RP oraz znajomością instytucji bezpieczeństwa państwa, a także poznają rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa. Ponadto istnieje możliwość szacowania ryzyka, a także poznania przyczyn wypadków oraz zasad udzielania pierwszej pomocy i Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Kształcenie w ramach studiów ma charakter interdyscyplinarny. Studia w wyniku połączenia wiedzy teoretycznej z zajęciami praktycznymi w formie ćwiczeń mają zadanie zapewnić słuchaczom zdobycie nowej lub poszerzenie posiadanej wiedzy.

Opis studiów

Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo wewnętrzne” cechuje wysoki poziom merytoryczny kształcenia i precyzyjne ukierunkowanie na konkretne potrzeby pracowników związanych z obszarem bezpieczeństwa. Studia dostarczą aktualną wiedzę na temat zagrożeń naturalnych, technicznych i społecznych. Studia oferują poszerzenie wiedzy i kompetencji słuchacza w zakresie bezpieczeństwa, systemu reagowania kryzysowego i ratownictwa wodnego oraz roli i zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, obrony cywilnej, podmiotów działających w zakresie ratownictwa wodnego, a także niesienia pierwszej pomocy lub kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zajęcia o charakterze teoretycznym i praktycznym realizują wykładowcy posiadający szeroką wiedzę, wysokie umiejętności lub bogate doświadczenie w swojej dziedzinie.

Studia „Bezpieczeństwo wewnętrzne” zostały przygotowane do realizacji w ramach obszaru nauk społecznych. Program studiów, o charakterze autorskim, dostosowany do wymogów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, został zaprojektowany, żeby w sposób kompleksowy zapoznać słuchacza ze współczesnym pojmowaniem bezpieczeństwa wewnętrznego. W programie zakłada się przedstawienie najważniejszych zagadnień, obszarów badawczych i współczesne nurtów rozwoju form bezpieczeństwa. Wykładowcami będą pracownicy naukowo – dydaktyczni i dydaktyczni oraz eksperci spoza Uczelni.

Studia trwające dwa semestry, w wymiarze 168 godzin.

Zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę. Studia kończą się egzaminem dyplomowym, a absolwenci otrzymują świadectwo studiów podyplomowych.

Egzaminy i zaliczenia

Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów ujętych
w programie studiów i złożenia pracy dyplomowej. Ocenę z egzaminu końcowego ustala się zgodnie na podstawie średniej z arytmetycznej ocen uzyskanych za odpowiedzi na pytania oraz pracy dyplomowej.

Szczegóły:

  • Czas trwania : 3 semestry
  • Forma studiów: wykłady, warsztaty, wsparcie e-learningowe
  • Termin studiów: REKRUTACJA W TOKU
  • Rozpoczecie:   GRUDZIEŃ 2020
  • Rekrutacja trwa do końca 30 listopada 2020. 
  • Zakończenie: wrzesień 2021 r. 

Opłaty:

Płatność jednorazowa: 4000 zł +wpisowe
Płatność ratalna : 2 x 2200 zł + wpisowe
Wpisowe: 200 zł 

Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie, Bank Pekao S.A. 
Numer: 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808


Tytułem: studia podyplomowe oraz  imię i nazwisko uczestnika 


Zgłoszenie wysyłamy poprzez podanie:

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW:

Lp.

Zagadnienie

Wykładowca

1          

Zarys teorii bezpieczeństwa

Jakubczak Ryszard

2          

Wiedza o państwie i prawie, wybrane problemy

Stawicki Roman

3          

Współczesne systemy polityczne

Janik Krzysztof

4          

Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego

Jakubczak R.

5          

Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego

Jakubczak Weronika

6          

Prawo międzynarodowe

Stankowska Iwona

7          

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej

Zubrzycki Waldemar

8          

Organizacja i zarządzanie

Stawicki R.

9          

Administracja publiczna

Stankowska I.

10      

Bezpieczeństwo informacyjne

Stankowska I.

11      

Terroryzm a bezpieczeństwo wewnętrzne

Jałoszyński Kuba

12      

Cyberbezpieczeństwo, współczesne uwarunkowania

Nastuła Anna

13      

Cyberterroryzm a bezpieczeństwo państwa

Pruszyński Paweł

14      

Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa

Bieńkowski Jerzy

15      

Instytucje bezpieczeństwa państwa

Rozwadowski Piotr

16      

Edukacja dla bezpieczeństwa, współczesne wyzwania

Jakubczak R.

17      

Ratownictwo medyczne i pierwsza pomoc

Zieliński Ewa

18      

Bezpieczeństwo zdrowotne

Dzięgielewski Piotr

19      

Bezpieczeństwo ekologiczne

Bieńkowski J.

20      

Obrona terytorialna

Jakubczak R.

21      

Zarządzanie kryzysowe

Kisilowski Marek

22      

Ratownictwo i ochrona ludności

Feltynowski Mariusz

23      

Filozofia i etyka bezpieczeństwa

Stawicki R.

24      

Planowanie obronne i cywilne

Telak Jerzy

25      

Logistyka w sytuacjach kryzysowych

Kalbarczyk Magdalena

26      

Komunikacja w sytuacjach kryzysowych

Skomra Witold

27      

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Stawicki R.

28      

Pozarządowe formy bezpieczeństwa

Telak J.

29      

Formacje policyjne

Telak J.

30      

Negocjacje i mediacje w bezpieczeństwie i administracji

Telak J.

31      

Prewencja i profilaktyka w bezpieczeństwie i ratownictwie

Skalski Dariusz

32      

Bezpieczeństwo imprez masowych i zawodów sportowych

Perdion Waldemar

33      

Psychologiczne i socjologiczne aspekty bezpieczeństwa

Szweda Edmund

34      

Zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa

Stawicki R.

35      

Pomoc humanitarna

Telak Oksana

36      

Bezpieczeństwo lokalne

Szweda E.

37      

Bezpieczeństwo w oświacie i szkolnictwie

Skalski D.

38      

Język angielski (specjalistyczny) konwersatorium

Telak O.

39      

Seminarium dyplomowe

Telak J.

(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności