<

Integracja Sensoryczna

Kryteria naboru:

Studia przeznaczone są dla specjalistów posiadających tytuł magistra z następujących kierunków :

- psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, logopedia, rehabilitacja i fizjoterapia, wychowanie fizyczne oraz nowe kierunki pokrewne. Szczegółowe decyzje w sprawie innych  kwalifikacji kandydatów podejmuje dyrektor CIS Wojciech Modzelewski prosimy o kontakt ww. sprawie poprzez e-mail: sekretariat@centrumsi.pl 

Uprawnienia:

Studia mają charakter kwalifikacyjny - objęte są patronatem i nadzorem merytorycznym Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie.

Absolwenci uzyskują: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, licencjonowany certyfikat terapeuty i diagnosty  integracji sensorycznej, legitymację terapeuty  i diagnosty SI oraz gwarant rekomendacyjny do otwarcia specjalistycznego gabinetu. 

Najlepsi słuchacze uzyskają certyfikat z wyróżnieniem oraz propozycję współpracy z Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie w charakterze wykładowcy. 

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej uzyska w trakcie studiów, kolosalny kapitał wiedzy i praktyki specjalistycznej. Studia podyplomowe SI są szansą na uzyskanie oczekiwanej pracy, dla wszystkich tych, którzy posiądą  specjalistyczne wykształcenie i kochają pracę z dziećmi. W trakcie studiów, nasi eksperci, poza wiedzą stricte specjalistyczną SI, wskażą ścieżkę tworzenia własnej praktyki i działalności gospodarczej, gdzie stworzenie własnego gabinetu SI oraz pozyskanie źródeł finansowania będzie tylko formalnością. 

Struktura studiów podyplomowych SI  :

Program zakłada realizację treści w formie zajęć seminaryjnych, wykładów, warsztatów specjalistycznych oraz praktyk specjalistycznych. Zajęcia seminaryjne, wykłady i warsztaty odbywają się wyłącznie w soboty i niedziele. Termin i miejsce praktyk specjalistycznych każdy słuchacz dostosowuje do swojej dyspozycyjności. Praktyki mogą mieć charakter odpłatny - słuchacz sam ustala warunki uczestnictwa w praktyce w wybranych jednostkach SI (patrz: lista gabinetów współpracujących-kliknij )

Harmonogram studiów:

Harmonogram studiów zakłada, 15 sesji zjazdowych weekendowych (sobota/niedziela), praktyki specjalistyczne oraz egzamin przeprowadzony na Platformie egzaminacyjnej

Aby stać się słuchaczem studiów podyplomowych należy:

1. Wysłać i wydrukować zgłoszenie dostepne na- Zgłoszenie Centrum SI Studia Podyplomowe Integracja Sensoryczna 

2. Wpłać wymaganą kwotę na konto  w wyznaczonym terminie( szczegóły zakładka opłaty) :

3. Zebrać następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia ( wydrukowane i podpisane ) 
  • oryginał odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu
  • dowód wpłaty za studia dokonanej na rachunek bankowy/ pierwsza rata lub całość
  • kserokopia dowodu osobistego
  • kolorowe zdjęcie legitymacyjne 3,5 cm x 4,5 cm - 3 szt
  • kolorowe zdjęcie dyplomowe 4,5cm x 6,5 cm- 2 szt
  • kserokopia aktu  małżeństwa (w przypadku mężatek które mają na dyplomie nazwisko panieńskie)

4. Powyższy komplet dokumentów (wraz z własnoręcznie podpisanym podaniem) należy złożyć na pierwszych zajęciach lub dostarczyć pocztą we wskazanym terminie , o którym zostaną Państwo poinformowani poprzez e-mail.

Opłaty za poszczególne semestry wynoszą :

InformacjaZgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc. Ze względu na ogromne zainteresowanie, opłaty za studia należy dokonywać w chwili zgłoszenia, opłaty zaliczki, I raty lub opłaty całościowej ( istnieje możliwość załączenia potwierdzenia płatności do podania rekrutacyjnego).

Tylko opłata za I semestr lub opłata całościowa jest gwarancją miejsca na liście słuchaczy studiów podyplomowych integracja sensoryczna.

Decyduje kolejność wpłat. 

Aktualny harmonogram  dostępny na stronie:http://www.centrumsi.pl/studia/oplaty.html

  • semestr I - 2200 zł -  opłata do dnia 1 sierpnia  br. ( w przypadku wczesniejszej wpłaty zaliczki, 1700zł do dnia 30 kwietnia br.)
  • semestr II - 3000 zł - opłata do dnia 30 stycznia roku następnego
  • semestr III - 3000 zł- opłata do dnia 30 kwietnia roku następnego

Wpłata ratalna: I+II+III=8500 zł
Wpłata jednorazowa: 8000 zł 

Uwaga:

Tylko opłata za I semestr lub opłata całościowa jest gwarancją miejsca na liście słuchaczy studiów podyplomowych integracja sensoryczna.
W przypadku rezygnacji po 1 sierpnia br. - wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.

Opłaty wnosimy : 

Bank Pekao S.A. w Warszawie
Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie
Numer Konta : 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808

W tytule przelewu prosimy o wpisanie : 

W przypadku opłaty za cały semestr lub całe studia -"Imię i nazwisko słuchacza, opłata za semestr ... studia podyplomowe SI".

W przypadku opłaty zaliczki- "Imię i nazwisko słuchacza, zaliczka na studia podyplomowe SI".

EGZAMIN :

Weryfikacja końcowa wiedzy zostanie przeprowadzona na Platformie Egzamniacyjnej. Narzędzie to jest bardzo przyjazne dla słuchacza. Przeprowadzenie egzaminu sprawadza się do rozwiązania testu egzaminacyjnego (zamkniętego) w określonym czasie za pośrednictwem własnego komputera domowego, ipada lub telefonu komórkowego wyposażonego w większy wyświetlacz-ekran. 

Każdy słuchacz zostanie upoważniony do udziału w egzaminie w terminie przewidzianym przez harmonogram studiów podyplomowych.

Co to oznacza ?

Każdy zdający może o dowolnej godzinie w czasie dwóch dni, zalogować się na Platformę Egzaminacyjną i rozwiązać test.

Tak więc aby uczestniczyć w egzaminie, nie trzeba będzie przyjeżdżać do Warszawy na Uczelnię, tylko w warunkach komfortowych w domu zaliczyć egzamin. 

Zaletą tej formy egzaminacyjnej jest to, że każdy zdaje inny egzamin wygenerowany przez system ( pytania są generowane w sposób losowy z puli wszystkich pytań przygotowanych przez wykładowców).

Po zakończeniu testu zdający natychmiast otrzymuje wynik egzaminu. 

 

Ważne informacje:

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

e-mail: sekretariat@centrumsi.pl

tel: 22 125 51 51 

Wypełnij Zgłoszenie na studia podyplomowe(kliknij)

(c) 2022 WS EWS | Polityka prywatności | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi