<

Indywidualny Plan Nauczania

 

Indywidualny Plan Nauczania - efektywny sposób na połaczenie nauki, pasji i pracy.

Dzięki indywidualnej organizacji studiów w EWS możesz studiować w rytmie odpowiadającym Twoim potrzebom i możliwościom. To Ty uzgadniasz i proponujesz terminy odbywania zajęć, konsultacji, zaliczeń i egzaminów. Studia możesz zakończyć w ciągu trzech lat, ale możesz rozłożyć je w czasie.

Studiuj w swoim rytmie.

Student może się ubiegać o przyznanie  Indywidualnego Programu Nauczania (IPN) już od pierwszego dnia studiów. Studia w ramach IPN dają szansę wyboru przedmiotów w kolejnych semestrach i latach studiów, uzależniając terminowość zaliczeń semestrów oraz ukończenia Uczelni – od indywidualnych potrzeb i możliwości studenta.

Wysokość opłat za naukę pozostaje bez zmian i jest na poziomie wysokości czesnego na studiach dziennych.

Najważniejsze zasady studiowania w ramach IPN:

 • IPN jest przeznaczony głównie dla studentów uprawiających sport wyczynowy.
 • W wyjątkowych sytuacjach indywidualna organizacja studiów może być przyznana studentom zatrudnionym w zawodach wymagających nienormowanego czasu pracy lub w innej sytuacji uzasadniającej decyzję Dyrektora Instytutu (sytuacja rodzinna, zawodowa, miejsce stałego zamieszkania poza Polską, itp.)
 • IPN przyznaje Dyrektor Instytutu (Dziekan) na wniosek studenta.
 • IPN przyznawany jest na rok akademicki.
 • Przedłużenia IPN na kolejny rok akademicki dokonuje Dyrektor Instytutu we wrześniu, na wniosek zainteresowanego studenta.
 • Studenci, którym przyznane zostało prawo studiowania według IPN są zobowiązani do pisemnego zgłoszenia do Pełnomocnika Rektora (w terminie do 15 października) przedmiotów, które zobowiązują się studiować i zaliczyć w trakcie następującego semestru i roku studiów.
 • Studia odbywane zgodnie z IPN są rozłożone w czasie, a realizacja poszczególnych treści przedmiotowych jest konsultowana z Pełnomocnikiem Rektora.
 • Sprawy, których nie uwzględnia regulamin IPN są rozpatrywane zgodnie z Regulaminem studiów i Statutem Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie.
 •  

Studia w oparciu o Indywidualny Plan Nauczania – dają możliwość połączenia nauki (studiów): 

 • z pracą zawodową, 
 • z profesjonalnym uprawianiem sportu,  
 • z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
 • z obowiązkami rodzinnymi.

Idealnie sprawdza się również w przypadku trudnej-przejściowej sytuacji zdrowotnej (na czas leczenia lub rehabilitacji) lub w innych sytuacjach losowych.

Student ma prawo do realizowania planu w zakresie przedmiotów praktycznych, a także ich zaliczanie w ośrodkach sportowych i edukacyjnych poza Uczelnią, po uzyskaniu zgody Dyrektora Instytutu.

Studenci z przyznanym IPN mają obowiązek konsultacji w sprawie toku i przebiegu swoich studiów z Dyrektorem Instytutu.

Status studenta IPN wiąże się z dodatkową odpłatnością. 

ZŁÓŻ PODANIE DO DYREKTORA INSTYTUTU O INDYWIDUALNY PLAN NAUCZANIA. 

(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności