<

Proces rekrutacyjny

Procedura przyjęcia na studia II stopnia - magisterskie niestacjonarne.

Rekrutacja na nadchodzący rok akademicki odbywa się wyłącznie na I-szy semestr studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych - trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Na studia magisterskie wychowania fizycznego przyjmowani są absolwenci wyższych szkół licencjackich zgodnie z Ustawą i rozporządzeniem określającym warunki podjęcia studiów na II stopniu kształcenia.

Wszystkich kandydatów przyjmujemy BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH 

O przyjęciu na studia decyduje WYŁĄCZNIE kolejność zgłoszeń.

Składanie dokumentów odbywa się 

w siedzibie głównej uczelni ul. Jagiellońska 88, 00-992 w Warszawie tel. 22 300 53 02

Niezbędne dokumenty

Kandydaci w trybie postępowania kwalifikacyjnego zobowiązani są do przedłożenia następujących dokumentów:

  • podanie o przyjęcie na studia, kliknij (mozliwość ściągnięcia i wydrukowania zaraz po wypełnieniu podania elektronicznego )
  • oryginał dyplomu ukończenia studiów licencjackich (do wglądu) lub oryginał odpisu dyplomu do pozostawienia w dokumentacji
  • suplement 
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do podjęcia studiów na Uczelni o charakterze sportowym(uprzednio należy wydrukować i przedłożyć lekarzowi do wypełnienia).
  • 1 fotografia formatu legitymacyjnego (kolor) + scan kolor zdjęcie (głowa i górna część barków, na jasnym tle, w rozdzielczości min.300 dpi, w formacie jpg.)
  • dowód osobisty - do wglądu podczas składania dokumentacji
  • skierowanie na badania lekarskie należy pobrać osobiście w dziekanacie lub na prośbę kandydata  wysyłane jest bezpośrednio na e-mail kandydata
  • zaświadczenie lekarskie (należy przedstawić lekarzowi do wypełnienia)-Pobierz zaswiadczenie-lekarskie
 

Dokumentację rekrutacyjną można przesyłać poprzez Centrum Podań EWS (podanie, deklaracja, karta informacyjna, ankieta, scan dowodu osobistego i dowodu wpłaty czesnego, scan fotografii jako plik-załącznik do podania)

Pozostałą dokumentację (oryginał odpisu ukończenia studiów licencjackich, suplement, zaświadczenie lekarskie, 1 fotografia,) nalezy złożyć osobiście w Dziekanacie lub przesłać pocztą polską na adres: Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie 00-992 Warszawa ul. Jagiellońska 88 tel. 22 300 53 02.

Dziekanat w czasie rekrutacji jest czynny pn-pt w godz. 8.00-16.00, oraz w weekendy (prosimy o kontakt telefoniczny 22 300 53 02) w Warszawie ul. Jagiellońska 88

Ważne Informacje:

Proces rekrutacji :

  1. Wypełnij podanie rekrutacyjne studia magsterskie
  2. Złóż ww. komplet dokumentów oraz  dokonaj opłaty I-szej raty czesnego lub pełnej opłaty za semestr  a zostaniesz  zakwalifikowany na studia

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie, ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa;
2. W sprawie pytań w związku z przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail:do@ews.edu.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji, realizacji zadań, obowiązków i uprawnień wynikających z ustawy prawo o szkolnictwie wyższym;
4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
a)osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
b)podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające);
7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a)przez okres 2 lat po zakończeniu procesu rekrutacji dotyczy  osób które nie zostały przyjęte na studia;  
b)w przypadku przyjęcia na studia zgodnie z tokiem realizacji studiów, 5 lat po zakończeniu studiów, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności