<

IV Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna” 15 Kwietnia 2021 r.

IV Międzynarodowa konferencja naukowa
pt. „Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna”

Warszawa, 15 kwietnia 2021 r.

Sprawozdanie 

z IV Międzynarodowej konferencji naukowej  
„Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna”  

IV Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna”, pod patronatem honorowym Prezydenta miasta stołecznego Warszawy, o charakterze interdyscyplinarnym, naukowym i praktycznym, zapewniła specjalistom z różnych obszarów i dyscyplin nauki, kierunków i specjalności dydaktycznych wymianę poglądów na temat bezpieczeństwa w zakresie międzynarodowym, narodowym i lokalnym, zarządzania i jakości, medycyny i kultury fizycznej, w tym stanach szczególnych, wykrywania zagrożeń oraz zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy zasobów po zdarzeniach niekorzystnych odbyła się w Warszawie, 15 kwietnia 2021 r.  

Konferencję, z zastosowaniem formy zdalnej z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams, zorganizowali: 

 • Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w Warszawie, https://www.ews.edu.pl/; Uniwersytet Szczeciński 
 • w Szczecinie, https://usz.edu.pl/; 
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, https://www.uniwersytetradom.pl/; 
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, http://www.wsosp.pl/index.php/pl/; 
 • Chmielnicki Uniwersytet Narodowy (Khmelnytskyi National University, Хмельницький національний університет,ХНУ), http://www.khnu.km.ua/;
 • IT STEP University we Lwowie, https://high.itstep.org/; 
 • Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності), https://www.ldubgd.edu.ua/; 
 • Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej im. Ivana Boberskiego (Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського), http://www.ldufk.edu.ua/; 
 • Umański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Pawła Tyczyny (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини), https://udpu.edu.ua/; 
 • Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku (Беларускі Дзяржаўны Універсітэт), Białoruś, https://bsu.by/be/
 • Połocki Państwowy Uniwersytet w Połocku (Полоцкий Государственный Университет), Białoruś, https://www.psu.by/; 
 • Białoruski Narodowy Techniczny Uniwersytet w Mińsku (Беларусский Национальный Технический Университет), Białoruś, www.bntu.by. 

Komitet honorowy konferencji stanowili rektorzy uczelni – organizatorów: prof. dr Jacek Dembiński, prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, prof. dr hab. Sławomir Bukowski, gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur,  
prof. dr hab. Mykola Skyba, prof. dr hab. Viktor Voloshyn, prof. dr hab. Yevgen Prystupa, prof. dr hab. Myroslav Koval, prof. dr hab. Aleksander Bezludnyy, prof. dr hab. Andrei D. Karol, prof. dr hab. Dmitriy Lazovskiy, prof. dr hab. Sergiey Kharitonchik. Do komitetu naukowego koferencji weszli: Chubina Tetiana prof. dr hab., Dutkowska Natalia dr, Feltynowski Mariusz st. bryg. prof. dr, Gad Katarzyna dr, Gartowski Tomasz dr, Grabowska-Lepczak Izabella bryg. dr, Gedzik Andriy prof. dr hab., Gromek Paweł mł. bryg. prof. dr hab., Hać Ryszard gen. bryg. (r) pil. prof. dr inż., Hołyst Brunon, prof. dr hab., Jakubczak Ryszard prof. dr hab., Jakubczak Weronika prof. dr hab., Jałoszyński Kuba prof. dr hab., Janas Beata prof. PAN dr, Janik Krzysztof dr, Kalisz Zdzisława dr, Kisilowski Marek dr hab. inż. doc., Koszczyc Tadeusz prof. dr hab., Kowalczyk Marek dr, Kravchenko Oksana prof. dr hab., Krzyszkowski Andrzej prof. dr hab. inż., Majder-Łopatka Małgorzata mł. bryg. dr inż., Malinowska Irena dr, Marciniuk Andrzej płk (r) dr, Matyukh Serhij prof. dr hab., Mikołajczyk Zbigniew prof. dr hab., Miller Piotr prof. dr hab. inż., Menshykova Olga ppłk. dr, Nazaruk Bazyli prof. dr hab., Ostrowski Andrzej prof. dr hab., Pater Dariusz ks. prof. dr hab., Pavlyuk Yevgen, prof. dr hab., Piec Robert bryg. dr inż., Peleshko Dmytro prof. dr hab., Popovych Vasyl doc. dr hab., Prońko Jarosław prof. dr hab., Pozdyeyev Sergiy prof. dr hab., Przyjemski Władysław płk rez. dr, Przybylski Stanisław prof. dr hab., Ratushnyy Roman płk. prof. dr hab., Rak Taras prof. dr hab., Rurak Adam płk (r) dr inż., Salamonowicz Zdzisław bryg. dr inż., Soltyk Oleksandr, prof. dr. hab., Sikora Mariusz dr, Skomra Witold dr, Slatvinskyi Maksym dr, Stanula Arkadiusz prof. dr hab., Stawicki Roman dr hab., Szykuła-Piec Barbara mł. bryg. dr, Szweda Edmund prof. dr hab., Ślusarski Janusz ppłk (r) prof. dr hab., Telak Jerzy dr hab. prof. EWS (przewodniczący), Telak Oksana mł. kpt. dr (wiceprzewodniczący), Tukendorf Czesława prof. dr, Wiesner Wojciech prof. dr hab., Wilk Sławomir prof. dr, Vovkanych Andriy prof. dr hab., Wochyński Zbigniew płk (r) prof. dr hab., Zabolotna Oksana prof. dr hab., Zalewski Tomasz dr, Zieliński Ewa dr (wiceprzewodniczący), Ziemczonok Józef dr, Zubrzycki Waldemar prof. dr hab. 

Konferencję przygotowali członkowie Komitetu organizacyjnego w składzie: prof. dr S. Wilk (przewodniczący), dr O. Telak (wiceprzewodniczący), mgr Agnieszka Modzelewska (wiceprzewodniczący), mgr Wojciech Modzelewski (sekretarz), mgr Ewa Kaczorek-Witterstejn, mgr inż. Emil Ratter, mgr Jarosław Płusa, bryg. mgr Grzegorz Cisek. 

Uczestnicy konferencji poszukiwali rozwiązań doskonalących procesy z zakresu bezpieczeństwa 
i zarządzania na lądzie, obszarach wodnych i w przestrzeni powietrznej oraz medycyny z udzielaniem pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i pomocy medycznej, a także kultury fizycznej,  
ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących motoryki ratowników i sportowców. 

Celem konferencji było zreferowanie lub zaprezentowanie wyników pracy naukowej i jej efektów w formie wniosków oraz wymiana informacji i poglądów, a także analiza metod, technik i narzędzi badawczych oraz określanie interdyscyplinarnych problemów z poszukiwaniem rozwiązań doskonalących stany i procesy związane z bezpieczeństwem, zarządzaniem, medycyną i kulturą fizyczną. Referaty wygłoszono w języku polskim, angielskim i ukraińskim. Komunikat IV Międzynarodowa konferencja naukowa 
pt. „Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna” Warszawa, 15 kwietnia 2021 r., stanowi załącznik 1.; Message 4th International Scientific Conference „Safety, management, medicine and physical culture” Warsaw, 15 April 2021, stanowi załącznik 2.). 

Podmiotami konferencji byli pracownicy naukowi (badawczy), naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni oraz doktoranci i studenci zagranicznych i polskich uczelni, a także funkcjonariusze służb publicznych oraz pracownicy administracji publicznej, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych. Po otwarciu (10:00), odbyła się Sesja plenarna (10:15 – 13:00), na której referaty wygłosili: prof. dr hab. Romuald Szeremietiew, prof. R. Ratushnyy, prof. M. Feltynowski, prof. Matyukh Serhij, prof. W. Zubrzycki, prof. V. Voloshyn, dr Leszek Buller, Mykola Kuzminov, prof. A. Stanula, ks. prof. D. Pater, dr O. Telak. Następnie 4 sesje panelowe (14:00 – 17:20): Bezpieczeństwo – moderatorzy: prof. J. Telak, dr Z. Salamonowicz, Zarządzanie – moderatorzy: prof. R. Stawicki, prof. T. Rak, prof. J. Prońko, Medycyna – moderatorzy: dr E. Zieliński, dr Z. Kalisz, dr O. Telak, Kultura fizyczna – moderatorzy: prof. S. Przybylski, prof. S. Wilk. Konferencję po wygłoszeniu 84. referatów, zakończono podsumowaniem i przedstawieniem wniosków, Program 4th International Scientific Conference “Safety, management, medicine and physical culture” Warsaw, 15 April 2021, stanowi załącznik 3. 

Partnerami konferencji byli: Kancelaria Bezpieczeństwa Rapacki i Wspólnicy Spółka Komandytowa, https://kbrapacki.pl; Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, https://www.lwopr.pl/; Schiller POLAND Sp. z o.o., https://www.schiller.ch/pl/pl; Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Ratex”, http://www.ratex.com.pl/; Kevisport, https://kevisport.pl/; Rada Naukowa Słupskiego WOPR, http://www.wopr.slupsk.pl/pl; Polskie Centrum Kulturalno-Oświatowe, https://pkoc.udpu.edu.ua/; Towarzystwo Naukowe „Bezpieczeństwo i Ratownictwo” w Warszawie; Związek Sportowy Polska Federacja Karate-do Tsunami, https://karatedotsunami.pl/zwiazek-sportowy/; Podwodnik Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych, podwodnik.org.pl/1_12_obronne.html. 

Na konferencji poinformowano, że zaplanowano: wydanie monografii naukowej pt. „Bezpieczeństwo, zarządzanie, zdrowie i ratownictwo. Wybrane zagadnienia”, składającej się z rozdziałów, które przyjmuje bryg. mgr inż. Grzegorz Cisek, grzescis@o2.pl, publikowanie przesłanych artykułów do czasopism: Zeszytów Naukowych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, https://zeszytynaukowe-sgsp.pl/resources/html/cms/MYMANUSCRIPTS, Edukacja Wychowanie Sport, swilk@ews.edu.pl

V Międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna” została zaplanowana na 11 kwietnia 2022 r. 

Report 

from the 4th International Scientific Conference 

"Safety, management, medicine and physical culture" 

IV International Scientific Conference "Safety, management, medicine and physical culture", under the honorary patronage of the Mayor of the Capital City of Warsaw, of an interdisciplinary, scientific and practical nature, provided specialists from various areas and disciplines of science, faculties and didactic specialties, an exchange of views on international and national security and local management and quality, medicine and physical culture, including special states, detection of threats and prevention, preparedness, response and recovery of resources after adverse events took place in Warsaw, April 15, 2021. 

The conference was held online with the use of Microsoft Teams application and was organized by: Academy of Sport Education in Warsaw (Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie), https://www.ews.edu.pl/; University of Szczecin, https://usz.edu.pl/; University of Technology and Humanities Kazimierz Pulaski in Radom, https://www.uni Uniwersetradom.pl/; Military Aviation Academy in Dęblin, http://www.wsosp.pl/index.php/pl/; Khmelnytskyi National University (Хмельницький національний університет, ХНУ), http://www.khnu.km.ua/;IT STEP University in Lviv, https://high.itstep.org/; Lviv State University for Life Safety (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності), https://www.ldubgd.edu.ua/; Lviv State University of Physical Culture named after Ivana Boberski (Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського), http://www.ldufk.edu.ua/; Uman State Pedagogical University named after Paweł Tyczyna (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини), https://udpu.edu.ua/; Belarusian State University in Minsk (Беларускі Дзяржаўны Універсітэт), Belarus, https://bsu.by/be/; Połack State University in Połack, Belarus (Полоцкий Государственный Университет), https://www.psu.by/; Belarusian National Technical University in Minsk (Беларусский Национальный Технический Университет), Belarus, www.bntu.by. 

The honorary committee of the conference consisted of university rectors - organizers: prof. dr Jacek Dembiński, prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, prof. dr hab. Sławomir Bukowski, Brig. Gen. pil. dr inż. Krzysztof Cur, prof. dr hab. Mykola Skyba, prof. dr hab. Viktor Voloshyn, prof. dr hab. Yevgen Prystupa, prof. dr hab. Myroslav Koval, prof. dr hab. Aleksander Bezludnyy, prof. dr hab. Andrei D. Karol, prof. dr hab. Dmitriy Lazovskiy, prof. dr hab. Sergiey Kharitonchik. The scientific committee of the conference was composed of: Chubina Tetiana, prof. dr hab., Dutkowska Natalia dr, Feltynowski Mariusz s. brig. prof. dr, Gad Katarzyna dr, Gartowski Tomasz dr, Grabowska-Lepczak Izabella brig. dr, Gedzik Andriy prof. dr hab., Gromek Paweł junior brig. prof. dr hab., Hać Ryszard Brig. Gen. (r) pil. prof. PhD Eng., Hołyst Brunon, prof. dr hab., Jakubczak Ryszard prof. dr hab., Jakubczak Weronika prof. dr hab., Jałoszyński Kuba prof. dr hab., Janas Beata prof. PAN dr, Janik Krzysztof dr, Kalisz Zdzisława dr, Kisilowski Marek dr hab. Eng. doc., Koszczyc Tadeusz prof. dr hab., Kowalczyk Marek dr, Kravchenko Oksana prof. dr hab., Krzyszkowski Andrzej prof. dr hab. Eng., Majder-Łopatka Małgorzata Jr. Brig. dr inż., Malinowska Irena dr, Marciniuk Andrzej col (r) dr, Matyukh Serhij prof. dr hab., Mikołajczyk Zbigniew prof. dr hab., Miller Piotr prof. dr hab. Eng., Menshykova Olga Lt. Col. dr, Nazaruk Bazyli prof. dr hab., Ostrowski Andrzej prof. dr hab., Pater Dariusz Fr. prof. dr hab., Pavlyuk Yevgen, prof. dr hab., Piec Robert brig. PhD Eng., Peleshko Dmytro prof. dr hab., Popovych Vasyl doc. dr hab., Prońko Jarosław prof. dr hab., Pozdyeyev Sergiy prof. dr hab., Przyjemski Władysław Col. Res. Dr. Przybylski Stanisław prof. dr hab., Ratushnyy Roman col. prof. dr hab., Rak Taras prof. dr hab., Rurak Adam col. (r) dr. eng., Salamonowicz Zdzisław brig. Dr. Eng., Soltyk Oleksandr, prof. dr. hab., Sikora Mariusz dr, Skomra Witold dr, Slatvinskyi Maksym dr, Stanula Arkadiusz prof. dr hab., Stawicki Roman dr hab., Szykuła-Piec Barbara junior brig. dr, Swede Edmund prof. dr hab., Ślusarski Janusz Lt. Col. (r) prof. dr hab., Telak Jerzy dr hab. prof. EWS (chairman), Telak Oksana Jr. Capt. dr (vice-chairman), Tukendorf Czesława prof. dr, Wiesner Wojciech prof. dr hab., Wilk Sławomir prof. dr, Vovkanych Andriy prof. dr hab., Wochyński Zbigniew col (r) prof. dr hab., Zabolotna Oksana prof. dr hab., Zalewski Tomasz dr, Zieliński Ewa dr (vice-chairman), Ziemczonok Józef dr, Zubrzycki Waldemar prof. dr hab. 

The conference was prepared by members of the organizing committee composed of: prof. dr S. Wilk (chairman), dr O. Telak (vice-chairman), mgr Agnieszka Modzelewska (vice-chairman), mgr Wojciech Modzelewski (secretary), mgr Ewa Kaczorek-Witterstejn, mgr inż. Emil Ratter, mgr Jarosław Płusa, brig. Grzegorz Cisek, MA. Conference participants were looking for solutions to improve security processes dealing with land, water and airspace management and medicine within first aid, qualified first aid and medical aid, as well as physical education, with particular emphasis on the motor skills of rescuers and athletes. The aim of the conference was to present the results of scientific works and its effects in the form of conclusions and exchange of information and views, as well as the analysis of methods, techniques and research tools, and the identification of interdisciplinary problems with the search for solutions that improve the states and processes related to safety, management, medicine and physical culture. Papers were delivered in Polish, English and Ukrainian. Message (in Polish) of the IV International Scientific Conference “Safety, management, medicine and physical culture” Warsaw, 15 April 2021, is Annex 1,; Message (in English) of the 4th International Scientific Conference "Safety, management, medicine and physical culture” Warsaw, 15 April 2021, is Annex 2.).  

The participants of the conference were academics (research workers), research and teaching staff, as well as doctoral students and students of foreign and Polish universities, as well as officials of public services and employees of public administration, enterprises and non-governmental organizations. After the opening (10:00), there was a plenary session (10:15 - 13:00), during which papers were delivered by: prof. dr hab. Romuald Szeremietiew, prof. R. Ratushnyy, prof. M. Feltynowski, prof. Matyukh Serhiy, prof. W. Zubrzycki, prof. V. Voloshyn, Dr. Leszek Buller, Mykola Kuzminov, prof. A. Stanula, Fr. prof. D. Pater, Dr. O. Telak. Then there were 4 panel sessions (14:00 - 17:20): Security - moderators: prof. J. Telak, Dr. Z. Salamonowicz, Management - moderators: prof. R. Stawicki, prof. T. Rak, prof. J. Prońko, Medicine - moderators: Dr. E. Zieliński, Dr. Z. Kalisz, Dr. O. Telak, Physical culture - moderators: prof. S. Przybylski, prof. S. Wilk. The conference participants delivered 84 papers. The conference finished with conclusions, summary and presentation of proposals. Program of the 4th International Scientific Conference "Safety, management, medicine and physical culture" Warsaw, 15 April 2021, is annex 3. 

The conference partners were: Kancelaria Safety Rapacki i Wspólnicy Spółka Komandytowa, https://kbrapacki.pl; Legionowo Water Volunteer Rescue Service, https://www.lwopr.pl/; Schiller POLAND Sp. z o.o., https://www.schiller.ch/pl/pl; Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Ratex", http://www.ratex.com.pl/; Kevisport, https://kevisport.pl/; Scientific Council of Słupsk WOPR, http://www.wopr.slupsk.pl/pl; Polish Cultural and Educational Center, https://pkoc.udpu.edu.ua/; Scientific Society "Safety and Rescue" in Warsaw; Sports Association Polish Karate-do Tsunami Federation, https://karatedotsunami.pl/zwiazek-sportowConclusions Wnioski


 1. Poprzez systematyczne i długofalowe działania należy przywracać rangę polskiej klasie politycznej.
 1. W związku ze zdiagnozowanymi dysfunkcjami administracji publicznej należy podjąć kroki na kierunku zmian form i metod jej działania.
 2. Ze względu na kryzys zaufania wobec polityków należy podjąć działania na rzecz tworzenia właściwych relacji na linii polityk – obywatel.
 3. Problemy służby zdrowia, edukacji i szkolnictwa wyższego uwypuklone w okresie pandemii wywołanej COVID-19 należy rozwiązywać systemowo.
 4. Przy pomniejszaniu negatywnych konsekwencji od ponad rok trwającej pandemii COVID-19 należy uwzględniać przyszłość sportu i aktywności fizycznej.
 5. Ze względu na znaczne zagrożenie bezpieczeństwa na obszarach wodnych należy doskonalić formy, metody i narzędzia ratownictwa wodnego.
 6. Należy dbać o rozwój kultury fizycznej i sportu, które wzmacniają więzi społeczne, stanowią podstawę budowy zdrowego społeczeństwa i jego rozwoju, a sukcesy sportowców na arenie międzynarodowej stanowią szczególną promocję kraju.
 7. V Międzynarodową konferencję naukową Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna należy zorganizować w Warszawie, 11 kwietnia 2022 r.


1.   Through systematic and long-term action, the rank of the Polish political class should be restored.
2. In view of the dysfunctions of public administration diagnosed, steps shall be taken to change the forms and methods of its operation.
3. In view of the crisis of confidence in politicians, action should be taken to create the right political-citizen relationship.
4. The problems of health, education and higher education highlighted during the COVID-19 pandemic shall be addressed systematically.
5. The future of sport and physical activity should be taken into account when reducing the negative consequences for more than a year of the ongoing COVID-19 pandemic.
6. In view of the significant safety risk in water areas, water rescue forms, methods and tools shall be improved.
7. The development of physical culture and sport, which strengthens social ties, underpins the building of a healthy society and its development, and the successes of athletes on the international stage constitute a special promotion of the country.
8. The 5th International Scientific Conference Security, Management, Medicine and Physical Culture should be held in Warsaw on 11 April 2022.

Pobierz 0.-sprawozdanie-iv-mkn.pdf

Pobierz 3.-program-iv-mkn-i-wnioski.pdf

WYMOGI EDYTORSKIE:

Pobierz wymogi-edytorskie-ews.pdf

V Międzynarodowa konferencja naukowa
pt. „Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna”

 11 kwietnia 2022 r.

(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności